Accés a la Universitat

Realitzem la preparació per a les PROVES PAU i l´accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys, en grups reduïts.

Si has acabat el Batxillerat o Cicle Formatiu i vols accedir a la Universitat.

La prova consta de:
 • Una part general, on l’alumne/a s’ha d’examinar de les següents matèries: Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, història  i una matèria de la modalitat de Batxillerat.
 • Una part específica, on l’alumne/a s’ha d’examinar de tres matèries de la modalitat de Batxillerat, diferents de les de la fase general.

Pots inscriure´t al curs sencer o fer només les assignatures que t´interessin, segons quines siguin les teves necessitats.

El curs s’inicia al mes de d´octubre i finalitza abans de la data de l’examen (variarà en funció de la convocatòria de cada any)

Si tens més de 25 anys i no poseeixes cap titulació o prova que et permeti l’accés a la Universitat

La prova consta de:

 1. Una part general, on l’alumne/a s’ha d’examinar de les següents matèries: Comentari de text, Llengua catalana, Llengua castellana i Llengua estrangera.
 2. Una part específica, on l’alumne/a s’ha d’examinar de dues matèries, en funció dels estudis als que vol accedir.

Poden presentar-se a les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys els candidats que reuneixin els requisits següents:

 • Tenir 25 anys en l’any natural en què realitzarà la prova.
 • No tenir superades les PAU (o equivalent).
 • No estar en possessió d’un títol de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, o d’esports (o equivalent).
 • No tenir cap titulació universitària.

Si tens més de 45 anys i no poseeixes cap titulació o prova que et permeti l’accés a la Universitat

La prova d’accés per a aquests candidats, consta de tres exàmens i una entrevista personal:

 • Comentari de text
 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • L´entrevista es realitzarà a la universitat on es vol accedir, encara que la prova s’hagi superat a una altra universitat del sistema català.

Poden presentar-se a les proves d’accés a la universitat per més grans de 45 anys els candidats que reuneixin els requisits següents:

 • Tenir 45 anys en l’any natural en què realitzarà la prova.
 • No posseir cap titulació o qualsevol altre requisit general d’accés que habiliti l´accés a la universitat.

Pots inscriure´t al curs sencer o fer només les assignatures que t´interessin, segons quines siguin les teves necessitats.

El curs s’inicia al mes de d´octubre i finalitza abans de la data de l’examen (variarà en funció de la convocatòria de cada any).